Detská ortopedická ambulancia Kramáre

advertisement

Veľkodistribúcia sériových pomôcok

advertisement

Ochrana osobných údajov

Live chat

Na našich webových stránkach www.neoprot.sk máte k dispozícii nástroj na priamu komunikáciu, tzv. „live chat“ s názvom Pomôžeme Vám. Ak využijete tento nástroj za účelom získania informácií a klientskeho poradenstva a v súvislosti s tým vyplníte v live chate webový formulár, znamená to, že ste dobrovoľne poskytli spoločnosti NEOPROT, spol. s r. o., Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava, IČO: 35 686 324 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 10632/B, deň zápisu: 18. 3. 1996, súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa na účely poskytnutia Vami požadovaných informácií a poradenstva.

Osobné údaje budú spracúvané výlučne interne v rámci spoločnosti NEOPROT, spol. s r. o., v miere nevyhnutnej na poskytnutie informácií či poradenstva. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Obdobie jedného roka je potrebné z dôvodu spätného vyhodnocovania a zvyšovania kvality poskytovaných informácií a poradenstva.

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá/ý svojich práv v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. o tom, že máte právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení.