Koronakríza

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Informácie o prevádzke spoločnosti NEOPROT dostanete na čísle +421 915 739 747 alebo na adrese acerna@neoprot.sk.

 

Úpravy otváracích hodín NEOPROT

Otváracie hodiny technických pracovísk priebežne meníme podľa aktuálnej situácie, preto vám odporúčame, aby ste si pred každou návštevou technického pracoviska overili jeho aktuálnu otváraciu dobu. Ak potrebujete ďalšie informácie o otvorených/zatvorených pracoviskách NEOPROTU, kontaktujte vedenie výrobného útvaru: 0915 739 747.

1. júla 2020 bola urobená rozsiahlejšia zmena otváracích hodín. Prosíme vás, skontrolujte si otváracieho hodiny pracoviska, ktoré idete navštíviť!

Dôležitá organizačná zmena

Pozor! Preložili sme výdaj ortopedickej obuvi a vložiek z 1. poschodia na prízemie – č. dv. 044.

 

Návšteva ortopedického technika u vás, dohodnutie si presného termínu návštevy u nás. Účinnosť od 30. 3. 2020

Chceme v tomto ťažkom období pomáhať ako sa dá a preto neprestávame hľadať cesty, ako pre vás zabezpečiť potrebné ortopedické pomôcky profesionálnym a zároveň čo najbezpečnejším spôsobom.

Jednou z možností je návšteva technika u Vás doma, ak to povaha pomôcky umožňuje. Túto službu vám ponúkame v Bratislave, Nitre, Galante, Leviciach, Topoľčanoch, Žiline, Humennom, Trnave a v okolí uvedených miest. Samozrejmosťou je, že naši ortopedickí technici sú na návštevy u pacientov vybavení ochrannými rúškami, plášťami a rukavicami.

Ďalšou možnosťou je dohodnúť si presný termín a čas návštevy nášho technického pracoviska a eliminovať stretnutie s inými pacientami v čakárni.

Na obidve možnosti sa môžete informovať mailom na acerna@neoprot.sk alebo telefonicky na čísle +421 915 739 747.

Samozrejme, naďalej platí, že vás radi privítame na našich otvorených pracoviskách kedykoľvek v rámci otváracích hodín.

Vstup na pracoviská NEOPROT

Naše pracoviská sú dezinfikované a ortopedickí technici, ktorí sa vám budú venovať majú ochranné pomôcky. Podmienkou pre vstup na naše pracoviská pre vás je, aby ste mali prekryté horné dýchacie cesty (rúško, alebo primeranú náhradu) a nemali príznaky respiračného ochorenia. V čakárni a komunikačných priestoroch dodržiavajte od ostatných osôb odstup minimálne 2 m. Počet pacientov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu 1 pacient na 25 m2 podlahovej plochy.

 

Opatrenia zdravotných poisťovní Union a VšZP

Rovnako ako poisťovňa Dôvera, aj poisťovne Union a Všeobecná zdravotná poisťovňa predĺžili platnosť lekárskych poukazov na individuálne ortopedické pomôcky na 180 dní.

Opatrenia zdravotnej poisťovne Dôvera platné od 17. 3. do 30. 4. 2020

Zdravotná poisťovňa Dôvera umožňuje pre svojich poistencov predĺženie platnosti lekárskych poukazov na individuálne ortopedické pomôcky na 180 dní.

Pretože spomaliť šírenie vírusu napomôže aj obmedzenie návštev všeobecného lekára z dôvodu potreby vystavenia výmenného lístka k špecialistovi, poisťovňa Dôvera umožňuje svojim poistencom navštíviť lekára špecialistu aj bez výmenného lístka (odporúčania od všeobecného lekára).

Opatrenia a organizačné zmeny v NEOPROTE s účinnosťou od 18. 3. 2020, aktualizované 25. 3. 2020, týkajúce sa styku s pacientmi a používateľmi ortopedických pomôcok

1. Každý zamestnanec je povinný nosiť počas celej pracovnej doby ochranné osobné pracovné prostriedky – tvárové rúško – a zamestnanci v priamom styku s pacientmi aj jednorazové rukavice.

2. Rušia sa všetky výjazdy s výnimkou vopred dohodnutého odoberania mier, skúšania alebo odovzdávania zhotovených pomôcok pacientom v domácom, nemocničnom alebo inom prostredí na základe pacientom alebo jeho zákonným zástupcom podpísaného splnomocnenia.

3. Pri kontakte s každým pacientom je zamestnanec povinný pred začiatkom výkonu zistiť pacientovu anamnézu:

  • osobnú – zistiť či sa u pacienta neprejavujú príznaky akútnej respiračnej infekcie – kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť, horúčka,
  • cestovateľskú – zistiť či pacient v uplynulých 4 týždňoch nenavštívil ktorúkoľvek zahraničnú krajinu,
  • rodinnú, pracovnú a sociálnu – zistiť či pacient nebol v kontakte s niekým, kto sa vrátil zo zahraničia resp. bol v kontakte s osobou, u ktorej sa prejavili príznaky akútnej respiračnej infekcie, prípadne ochorenia na koronavírus alebo s osobou, ktorá je v karanténe,
  • v prípade, že na ktorúkoľvek otázku pacient odpovedal pozitívne, pacient nebude ošetrený a bude mu odporúčané, aby kontaktoval regionálneho hygienika RÚVZ Hlavného mesta Bratislavy: 02/43338298, 0917 235 458, 0917 426 075 resp. príslušný Regionálny úrad
    verejného zdravotníctva alebo svojho všeobecného lekára,

4. Pacienti v čakárňach musia byť usmerňovaní, aby pri čakaní dodržiavali od seba vzájomný odstup najmenej 2 metre a pohybovali sa s nasadeným rúškom,

5. Pri vstupe na merné miesto alebo do skúšobne je zamestnanec povinný vyzvať pacienta, aby si umyl ruky.

6. Zakazujú sa návštevy akýchkoľvek osôb, ktoré nie sú v pracovnoprávnom vzťahu s NEOPROTOM alebo PENSENOM v priestoroch pracovísk vyhradených pre zamestnancov.

7. Bez výnimky všetci, pacienti, zamestnanci a dodávatelia vstupujúci do budovy na Záhradníckej 42 v Bratislave sú pri vstupe povinní nechať si zmerať teplotu zamestnancom ŠNOP pri hlavnom vchode. V prípade, že má osoba teplotu vyššiu ako 37,5 C, nebude jej vstup na pracovisko umožnený. Ak ide o zamestnanca, oznámi túto skutočnosť výrobnému riaditeľovi, jeho zástupkyni, ekonomickej riaditeľke alebo priamo výkonnému riaditeľovi, ktorí rozhodnú o ďalšom postupe.

8. Aj na pracoviskách, ktoré sa nachádzajú v samostatne stojacich budovách, sú zamestnanci povinní v zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2732/2020 zo dňa 24. 3. 2020 merať pri vstupe na pracovisko každej osobe teplotu. V prípade, že má osoba teplotu vyššiu ako 37,5 C, nebude jej vstup na pracovisko umožnený.

9. Všetci bez výnimky, ktorí vstupujú na pracoviská NEOPROTU alebo PENSENU, musia byť upozornení, aby si nasadili ochranu dýchacích ciest (rúško alebo inú ochranu). V prípade, že nemajú ochranu dýchacích ciest, nebude im umožnený vstup na pracovisko.

10. Všetci zamestnanci NEOPROTU a PENSENU, tzn. nielen tí, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s pacientmi, sú v záujem ochrany pacientov a ostatných pracovníkov, okrem nosenia osobných ochranných prostriedkov povinní aj ostrihať si nechty nakrátko, nenosiť prstene, retiazky a iné šperky na rukách, pravidelne si umývať ruky mydlom a dezinfikovať si ich.