Skúška a prevzatie pomôcky do konca roka 2018

Vážení klienti, poistenci zdravotných poisťovní,

prosíme vás, venujte pozornosť zmenám v Dohode o termíne skúšky a prevzatia pomôcky a o postupe v prípade jej neodôvodneného neprevzatia („Dohoda“), ktorú podpisujete pri návšteve našich technických pracovísk. Dohoda je súčasťou tlačiva Zákazkový list. Tu je aktuálne znenie Dohody:

DOHODA O TERMÍNE SKÚŠKY A PREVZATIA POMÔCKY A  O  POSTUPE  V PRÍPADE JEJ NEODÔVODNENÉHO NEPREVZATIA

Klient je povinný osobne sa dostaviť na pracovisko, kde mu boli odobraté miery a (i) poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti  v súvislosti so zhotovovaním pomôcky na mieru, t. j. v dohodnutý termín, alebo najneskôr do piatich pracovných dní od vyzvania sa dostaviť na vykonanie skúšky pomôcky na mieru a (ii) v dohodnutý deň alebo najneskôr do piatich pracovných dní od vyzvania  prevziať pomôcku. V prípade, že sa klient bezdôvodne nedostaví v dohodnutom termíne skúšky,  ani si bezodkladne nedohodne nový termín, môže byť výroba pomôcky zastavená. V prípade, že klient odmietne prevzatie pomôcky z iných dôvodov ako je zjavná nefunkčnosť alebo vada pomôcky, považuje sa to za bezdôvodné neprevzatie pomôcky. Pokiaľ klient neprevezme zdravotnícku pomôcku v termíne najneskôr do 28.12. 2018 a od 1. 1. 2019 by došlo zo strany poisťovne klienta  k zníženiu výšky úhrady za zhotovenú zdravotnícku pomôcku oproti výške úhrady, ktorá by bola zo strany jeho poisťovne uhradená poskytovateľovi v roku 2018, klient sa zaväzuje tento rozdiel ceny uhradiť poskytovateľovi lekárskej starostlivosti. Ak  klient neprevezme pomôcku najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia dohodnutého času na zhotovenie a prevzatie pomôcky, je povinný zaplatiť poplatok za uskladnenie pomôcky vo výške 0,50 € denne, pokiaľ pomôcka nebola uhradená zdravotnou poisťovňou klienta. Ak si klient v takom prípade neprevezme pomôcku ani do šiestich mesiacov odo dňa dohodnutého na prevzatie pomôcky (t. j. počas doby uskladnenia pomôcky), môže NEOPROT, spol. s r. o., s pomôckou voľne nakladať. Pokiaľ sa nepodarí pomôcku  speňažiť alebo iným spôsobom s ňou účelne naložiť,  má  NEOPROT, spol. s r. o., ako zhotoviteľ právo, aby klient zaplatil cenu zhotovenia pomôcky, pokiaľ táto nebola uhradená zdravotnou poisťovňou klienta.